ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงมุ่งเน้นความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการประชาชน ที่มีความรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา จึงได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ https://www.sakonarea1.go.th/complain2 เพื่ออำนวยความสะดวก โดยเรื่องราวที่เสนอจะได้รับการพิจารณา และแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาอันสมควร

เรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

กรุณาระบุชื่อของท่าน โดยข้อมูลนี้ สพป.สกลนคร เขต 1 จะปกปิดข้อมูลของท่าน ไว้เป็นความลับ

ตัวอย่าง 0811234567