สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

ขั้นตอนและแบบฟอร์มในการยื่นขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดสกลนคร

สตเมือ : 30 เม.ย. 2564 เวลา 15:08 น. IP: 10.10.0.148
รหเือ

 ขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดสกลนคร

      ๑. ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
            เอกสารประกอบด้วย

          ๑.๑ หนังสือขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดสกลนคร ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน
          ๑.๒ ใบขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ (แบบฟอร์มของสำนักเขต) ลงความคิดเห็นโดยผู้อำนวยการโรงเรียน
          ๑.๓ เอกสารประกอบการพิจารณาในการขอออกนอกพื้นที่จังหวัดสกลนคร (ถ้ามี) เช่น ใบนัดพบแพทย์ เป็นต้น

       ๒. เมื่อดำเนินการเตรียมเอกสารเสร็จแล้วให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ แล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

       ๓. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะมอบใบขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ (ฉบับจริง) ให้กับผู้ขออนุญาต

            หมายเหตุ : ขอความร่วมมือผู้ที่จะมาขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ให้นำเอกสารมาก่อนวันที่จะขออนุญาต อย่างน้อย ๓ วัน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
        

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  drive.google.com/drive/folders/1fUtXPDGr-KSG-Ec_dVndZVZNLrtAwOen

ูสต : Admin (อดมิ)
: 6325